Legenda planten
Bij Deze link geeft een overzicht welke bijen de plant bezoeken. Het is vrijwel onmogelijk om alle bijen op de genoemde plant te tonen. De genoemde bijen zijn meestal op andere planten gefotografeerd.
T Bij komt in tuinen voor.
(T) De bij is één of enkele keren in tuinen waarnemomen
(T*) In tuinen en , boerenerven. die min of meer grenzen aan het milleu of terrein waar de bij voorkomt kan deze bij ook voorkomen en bij voldoende ruimte zelfs nestelen. Dat kunnen tuinen zijn die grenzen aan een natuurgebied of in het "natuurtgebied" liggen. Bij voorbeeld tegen of in de duinen (onder meer de volkstuintjes bij Egmond aan zee), bij heideterreinen, in de buurt van kalkgraslanden, tegen of op rivierdijken. Als in deze tuinen substantieel planten voorkomen waarop deze bij foerageert, bestaat de kans dat deze bijen in deze tuinen voorkomen.
  Dit proces zien we ook buiten de natuurgebieden. Slobkousbij, kattenstaartbij, kokjesdikpoot en tientallen andere bijen kwamen enkele decennia geleden niet in de stad voor en al helemaal niet in tuinen. Bijen kennen geen grenzen, die zoeken naar plekken waar voedselplanten en nestgelegenheid binnen vliegbereik liggen. Dat varieert van enkele tientallen meters tot enkele kilometers. Vooral grotere tuinen rond vrijstaande woningen zijn kansrijk voor veel wilde bijen en andere kwetsbare insecten. Zeer waarschijnlijke geldt (T*) voor veel meer bijen.maar ik geef dat alleen aan voor bijen die ik in verschillende situaties heb waargenomen en tot deze suggestie hebben geleid.
± plant wordt door 5-10 bijen bezocht
# Plant is belangrijk voor minstens een gespecialiseerde bij. Bij een bijennaam: bij is afhankelijk van, of heeft een sterke voorkeur voor deze plant, het plantengeslacht of de planten familie waar deze plant onder valt.
B Bijen die boven de grond nestelen en die ook gebruik kunnen maken van bijenhotels.
   
Pla Een link naar planten die door de bij wordt bezocht.
Indeling planten
Er worden voortdurend vragen gesteld, welke panten in bepaalde situaties kunnen worden toegepast. De planten zijn daarom globaal ingedeeld in een aantal groepen.
- Wilde planten met de status van tuinplant (velen weten niet dat deze planten wild zijn of waren)
- Uitheemse tuinplanten
- Wilde planten voor tuinen, boerenerven en landschap
- Planten van bermen en andere grazige begroeiingen zoals bermen, graslandjes
- Planten van houtige begroeiingen (bos, struweel, landschappelijke beplantingen en bosjes, en in singels om tuinen)
- Planten met gangbare eetbare delen (fruit, groenten, kruiden). Zie ook planten met eetbare delen.