Zandhommel
Bombus veteranus
Geelgrijs behaard met brede zwarte band op borststuk.
Lengte: kon. 16-19 mm; w 10-16 mm; m 12-15 mm.
Zeldzaam in Zuidwest Nederland, Elders zeer zeldzaam.
Lees meer

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: borststuk tussen de vleugels met een brede zwarte band; tergieten gedeeltelijk zwart behaard; lengte kon. 20-24 mm; w. 12-15 mm.
Mannetje: Lengte. Beschrijving mannetje na april.
Vliegperiode: koningin (werkster ca. 4 weken later) eind april-begin september.
Nesten: net boven de grond onder lage vegetaties.
Habitat: grotendeels in het rivierenlandschap; onder meer in uiterwaarden.
Bloembezoek
Boswilg, braam, gewone smeerwortel, grote kaardebol, grote kattenstaart, hondsdraf,  konininnekruid, moerasandoorn, paardenbloem,  paarse dovenetel, Rode klaver, speerdistel (M.Roos, 2012).
Voorkomen in Nederland: zeer zeldzaam.
Koekoeksbijen: niet bekend
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De zandhommel is sterk verwant aan de boshommel Bombus sylvarum, maar onderscheidt zich door het ontbreken van de rosse kleur op het achterlijf. De soort kwam vroeger verspreid over het gehele land voor, maar is zeer sterk achteruit gegaan. Vanaf 1980 zijn nog slechts een zestal vindplaatsen bekend. Bestudering en veiligstellen van de resterende populaties is dringend nodig. De soort komt overwegend voor in open typisch oudhollandse landschappen zoals bloemrijke waarden, in bermen langs slikken, polderdijken, natte hooi- en graslanden. Het nest wordt meestal bovengronds onder graspollen en mos gemaakt, maar Den Boer & Vleugel (1949) vonden in begin augustus een nest net onder de grond. Het bevatte geen koninginnen of mannetjes, maar wel 45-50 werksters en circa 80 werkstercellen en enkele cocons. Het is een polylectische soort. De eerste koninginnen verschijnen begin april, werksters vanaf mei, jonge koninginnen en mannetjes meestal in juli. De laatste dieren worden begin september gevonden.
 
Zandhommel- Bombus veteranus - (foto Niels Sloth: Http://www.Biopix.dk) -
 
Zandhommel- Bombus veteranus - (foto Niels Sloth: Http://www.Biopix.dk) -