Grashommel
Bombus ruderarius
Grijszwarte bijen met een oranjerode achterlijfspunt; lijkt zeer veel op de steenhommel.
Lengte: kon. 16-18 mm, w 9-16 mm, m 12-14 mm. 
Lees meer
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: bijen zwart achterlijfpunt rood, roodachtig; haren korfjes roodachtig, vaak niet goed te zien door stuifmeel, lichaam minder zwart (grijszwart); lengte kon 16-18 mm; w 9-16 mm.
Mannetje: borststuk en achterlijf met grijsgele banden; lengte 12-14 mm 
Vliegperiode: april tot in oktober.
Nesten: tussen de vegetatie boven de grond.
Habitat: grazige vegetaties op vochtige tot vochthoudende (matig) voedselrijke bodems; voornamelijk lintvormige landschapselemeten zoals dijken en bermen..
Bloembezoek
Gewone rolklaver, gewone smeerwortel, rode klaver, veldlathyrus, vogelwikke,  witte dovenetel (M.Roos, 2012)
Voorkomen in Nederland: algemeen in Zuidwest Nederland, elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Koekoeksbijen: lichte koekoekshommel (B. barbutellus), maar deze bij is zeer zeldzaam.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De vrouwtjes en werksters van de grashommel zijn zelfs in het veld gemakkelijk te herkennen aan de rode beharing op de achterpoten. Door de gelijkenis met de steen- en weidehommel wordt ze bij inventarisaties toch snel gemist. De mannetjes lijken op de weidehommel, maar zijn aan de genitaliën goed te herkennen. De grashommel is sterk achteruit gegaan, maar plaatselijk nog algemeen. Recente inventarisaties in Zeeland leverden een groot aantal nieuwe verspreidingsgegevens op. In de zeekleigebieden zijn nog veel nieuwe vindplaatsen te verwachten. In de rest van het land lijkt de grashommel nog slechts sporadisch voor te komen. De soort wordt vooral in open landschappen gevonden. Het nest ligt boven de grond en bevat meestal een klein volk. De soort is polylectisch. De koninginnen vliegen in het voorjaar vooral op witte dovenetel Lamium album en smeerwortel Symphytum officinale.
   
Grashommel - Bombus ruderarius  
 
Grashommel - Bombus ruderarius -