Heidehommel
Bombus humilis
Een zeer variabel gekleurde hommel die gemakkelijk te verwarren met de moshommel Bombus muscorum
Lengte: kon. 16-18 mm; w. 10-15mm; 12-14 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl.-
Werkers en koningin: borststuk zonder band, aan de bovenkant roodbruin, opzij bleekgeel tot witachtig behaard; achterlijf geelbruinachtig behaard; kleuren kunnen sterk variëren; met zwarte haren aan de achterrand van het borststuk en/of bij de vleugelbasis; zwarte haren kunnen ook voorkomen op het achterlijf; lengte kon. 16-18 mm; w. 10-15mm.
Mannetje: lengte 12-14 mm
Vliegperiode: Mei-september.
Habitat: kruidachtige vegetaties en heidevegetaties op vochtige tot natte bodems; voornamelijk hoogveen en vochtige heidevelden,
Nesten: nestelt boven- en ondergronds in de kruidlaag, onder heidestruikjes, graspollen en mos (Westrich, 1989).
Bloembezoek
Kruipend zenegroen, gewone dophei, klokjesgentiaan, gewone rolklaver,grote ratelaar, kruipend zenegroen, moeraskartelblad, moerasrolklaver, rode klaver, (M.Roos, 2012).
Voorkomen in Nederland:Zeldzaam in Drenthe, elders zeer zeldzaam.
Koekoekshommels: gewone koekoekshommel - Bombus campestris.
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De vindplaatsen zijn grotendeels beperkt tot de hogere zandgronden, vooral op hoogveen en vochtige heidevelden. Daarnaast is de soort bekend van de waddeneilanden en enkele oude vindplaatsen aan de kust. De heidehommel is sterk achteruit gegaan. De populaties zijn meestal arm aan individuen. Het is een polylectische soort. De recente waarnemingen in ons land zijn vooral gedaan op gewone dophei Erica tetralix. Koninginnen werden aangetroffen op braam. Als koekoekshommel is B.campestris bekend. Verder worden de nesten waarschijnlijk door de grote mierwesp Mutilla europaea geparasiteerd. De soort vliegt van mei tot in oktober. Koninginnen zijn er vanaf begin mei, werksters meestal vanaf juni, jonge koninginnen en mannetjes vanaf half juli.
 
Heidehommel - Bombus humilis
 
Heidehommel - Bombus humilis (Werkster)