Trosbosbes - Vaccinium Corymbosum
Heifamilie - Ericaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een heester
Bloeiperiode: april-mei
Bloem: roze-wit, wit, min of meer cilindrisch; bloeiwijze in bundels
Blad: bladeren vrij groot 3-8 cm; herfstkleur rood
Vrucht: bessen donkerblauw en in dichte "trossen
Hoogte: 1,5-2,0 m
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: kalkarme - zwakzure (pH 4,5 - 5,5), matig voedselrijke, vochtige tot vochthoudend zandige bodems.
Herkomst en toepassing: noordoostelijk Noord-Amerika; in productie voor klein fruit (enkele honderden ha in Nederland)
Fauna: vooral hommels, solitaire wilde bijen, honingbijen; wordt waarschijnlijk door alle algemene en enkele zeldzame hommels bezocht. Onder meer: aardhommel (het meest ), steenhommel, akkerhommel, weidehommel, boomhommel,
Toepassing: tuinen.
Beheer: verjongingssnoei; te sterke verdamping tegen gaan; het worteloppervlak met eikenblad, beukenblad of boomschors afdekken; bij watergeven geen kraanwater gebruiken (te hard); net als veel andere soorten van de heide familie is de pH door (tuin)turf te verlagen.
Wilde solitaire bijen:
Zandbijen- Andrena
  Asbij A. cineraria  
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Vosje A. fulva  
  Zwartbronzen zandbij A. nigroaenea  
Overige bijen
  Gehoornde metselbij Ormia cornuta  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
  Wespbijen Nomada  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.
Opmerking: hommels zijn de voornaamste bestuivers van blauwe bes. Op het perceel op onderstaande foto kwamen op 20 april 2012 naar schatting enkele duizenden hommels voor. Dit aantal zou aanzienlijk hoger kunnen zijn als het milieu voor hommels wordt verbeterd. Dit lijkt op dit moment niet ideaal. Smalle singels en of houtwallen met drachtplanten zullen ook de nestgelegenheid voor hommels verbeteren. Een combinatie van hommels, honingbijen en solitaire bijen (metselbijen) maakt telers minder afhankelijk van een type bij. Naast het aanleggen van hommelvriendelijk milieus in de omgeving van de fruitpercelen, moet ook het omringende landschap bijvriendelijk worden beheerd. Bewoners in de streek kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering en het in stand houden van de bijenstand, zowel honingbijen als wilde bijen.
Opmerking: op zure, vochtige bodems kan blauwe bes enorm verwilderen; onder meer in Mariapeel
 
Een fruitteeltbebrijf met blauwe bes
 
Fragment heester
 
Bloeiwijze
 
Fragment
 
Twijg met blad
 
Aardhommel -
 
Aardhommel
 
Aardhommels met stuifmeel
 
Akkerhommel -
 
Akkerhommel
 
Steenhomnmel
 
Weidehommel -
 
Weidehommel
 
Honingbij
 
Tweekleurige koekoekshommel
 
Tweekleurige koekoekshommel -
 
Tweekleurige koekoekshommel
 
Zandbij (m) -
 
Asbij - Andrena cineraria
 
Verwildering blauwe bes in de peel
Blauwe bes wordt door vogels gegeten en daardoor ook verspreid. De vochtige tot zeer vochtige zure bodems van de Peel vormen een perfect milieu voor verwildering. Onder staande foto's zijn genomen in de Mariapeel waar grote delen met blauwe bes zijn begroeid. Vooral hommels en honingbijen kunnen hiervan profiteren. De vraag is echter of het op termijn bevorderlijk is voor de karakteristieke levensgemeenschappen van deze hoogveenachtige terreinen.
 
Verwildering blauwe bes in de peel
 
Verwildering blauwe bes in de peel
 
Verwildering blauwe bes in de peel
 
Ook verspreid in het terrein en langs de buitenranden van het gebied groet blauwe bes
 
Fragment blauwe bosbes
 
Fragment blauwe bosbes
 
Fragment blauwe bosbes