Heelblaadjes - Pulicaria dysenterica
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel, bloeiwijze en tuil. omwinsel beklierd.
Blad: de jonge bladen viltig behaard en kaal worden en dan iets ruw tot wrattig; de onderste bladen stengelomvattend, bladrand min of meer gezaagd en iets omgerold;
Vrucht: nootje
Plant: plant viltig behaard en met wortelstokken.
Hoogte: 0,6-0,8 m.
 
Ga naar:
Solitaire wilde bijen en dagvlinders
 
Milieu & groeiplaats: natte tot vochtige tot zwak brakke, matig voedselrijke zand-, leem-, en kleibodems; in duinvalleien, bermen, op dijken, langs spoorwegen, kanaal- en rivieroevers, sloten, greppels, vijverkanten en op natte rivieroevers; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen; in hoofdzaak in Zuid-Limburg, het Delta- en het rivierengebied.
Toepassing: kan vooral langs allerlei waterkanten zoals vijverkanten worden toegepast. Verder ook in tuinen met minstens een vochtige ondergrond. OPMERKING: maakt lange uitlopers; op zandige bodems als sierplant vaak met slappe, moeilijk aan te binden stengels waardoor de sierwaarde verloren gaat.
Beheer: eenmaal in de twee tot vijf jaar maaien; in grazige vegetatie kan jaarlijks maaien gewenst zijn. Te sterke ontwatering moet worden voorkomen
Wilde solitaire bijen:
  Kruiskruidbij Andrena denticulata Zijn afhankelijk van composieten
  Tronkenbij Heriades truncorum
  Duinzijdebij Colletes fodiens
  Wormkruidbij Colletes daviesanus
  Gedoornde slakkenhuisbij Osmia spinulosa
  Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes
  Tuinbladsnijder Mechachile centuncularis  
  Grasbij Andrena flava  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Matte bandgroefbij Lasioglosum leucozonium  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht code 3.
 
Platen heelblaadjes - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden)
 
plant heelblaadjes
 
Hoofdjes
 
Blad heelblaadjes
 
Een volledig natuurlijke vegetatie met parnassia op Vlieland
 
Heelblaadjes en watermunt in duinvallei
 
Fragment vegetatie met watermunt
 
Vegetatie met heelblaadjes op zandgrond in "droge" greppel met een natte ondergrond
 
Vegetatie langs een natte greppel met onder meer gewone smeerwortel en grote kattenstaart
 
Vegetatie langs afrastering op een vlakke zandige bodem met vochtige/natte ondergrond
 
Heelblaadjes met kattenstaart, koninginnekruid en moerasspirea op achtergrond
 
Heelblaadjes in een natuurtuin
 
Heelblaadjes langs een vijver
 
Botanische tuin Utrecht
 
Verwilderde heelblaadjes tussen ezelsoren in een voortuin in Veenendaal. Bijen die op deze plek in 2015 zijn waargenomen: tronkenbij, wormkruidbij, tuinbladsnijder, gewone geurgroefbij, bloedbijen, pluimvoetbij.
 
Heelblaadjes met honingbij
 
Detail met honingbij

 

Detail met honingbij
 
Detail met aardhommel