Geelstaartklaverzandbij
Andrena wilkella
Zwarte bijen, met witte onderbroken haarbandjes; vleugels geelachtig doorschijnend; achterlijf gerimpeld en duidelijk gepunteerd
Lengte: vr 9-11, m 8-10 mm
Lees meer
 
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: bovenkant borststuk grijsbruinachtig behaard; haarbanden 3e tergiet smal en het 4e niet onderbroken; scopa en fimbria geelachtig, achterschenen oranje bruin (doorschijnend); 9-11mm.
Mannetje: 2e vlaglid korter dan het 3e; gezicht bruinachtig behaard (wit verkleurend); 8-10 mm.
Vliegperiode: mei-juli
Habitat: terreinen met grazige tot min of meer ruige vegetaties in de omgeving van open plekken voor nestgelegenheid; zandafgravingen, uiterwaarden bij kleiputten/steenfabrieken, braak liggende terreinen.
Milieu en nesten: zelfgegraven nesten in niet te zware minerale bodems (zand, leem, zavel).
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op)vlinderbloeimigen, in hoofdzaak: gewone rolklaver, moerasrolklaver, witte en rode klaver. Volgens Westrich (2018): onder meer hazenpootje. heggenwikke, luzerne.
Koekoeksbijen: Nomada striata.
Beheer: gelet op milieu en bloembezoek heeft Andrena wilkella, net als veel andere wilde bijen, het meest te leiden onder successie en of te eenzijdig en te intensief beheer. Bij niets doen verdwijnt de soort en bij een gesloten vegetatie, ten gevolge van maaien, verdwijnt de soort eveneens. In zulke situaties kan begrazing uitkomst bieden. Maar ook recreatief gebruik kan de bodem openhouden (zie bij grijze zandbij).
Voorkomen in Nederland: Vrij algemeen op de binnenlande zandgronden en in Zeeland; elders zeldzaam.
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Andrena wilkella is verspreid over geheel Nederland aangetroffen, maar laat de laatste decennia een achteruitgang zien. Aangezien de soort een bewoner is van niet te voedselrijke, bloemrijke graslanden, is deze achteruitgang niet verwonderlijk. Andrena wilkella vertoont geen voorkeur voor een bepaalde bodemsoort, is univoltien en nestelt meestal afzonderlijk. Andrena wilkella is waarschijnlijk één van de soorten die goed zal weten te profiteren van natuurontwikkelingsprojecten waar extensieve begrazing plaats vindt. (Bron onderstaande link nederlandse soorten).
 
Geelstaartklaverzandbij - Andrena wilkella --- Terug
 
 
 
 
Geelstaartklaverzandbij - Andrena wilkella -- Terug
 
Geelstaartklaverzandbij -- Terug
 
Geelstaartklaverzandbij -- Terug
 
Geelstaartklaverzandbij -- Terug
 
Geelstaartklaverzandbij -- Terug
 
Geelstaartklaverzandbij -- Terug
 
Geelstaartklaverzandbij -- Terug
 
Geelstaartklaverzandbij (vr) Terug--
 
Geelstaartklaverzandbij (m) Terug--
 
Milieu Andrena wilkella in zandafgraving Kwintelooijen met moerasrolklaver -- Terug
 
De zelfde plek in de ander richting: de bij forageert ook langs de waterkant -- Terug
 
De plek (zie eerste foto) waar de bij veel voorkomt Terug
 
Stomptandwespbij - Nomada striata (vr) (foto van http://tinyurl.com/72263om) Terug