Geriemde zandbij
Andrena angustior
Zwarte geelbruinachtig behaarde bijen; achterranden tergieten zwak geelachtige doorschijnend, zonder duidelijke haarbanden. Lente: vr 9-11, m 8-10 mm
Lees meer
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl.
Vrouwtje: kop en borststuk grotendeels geelbruin/grauwgeel behaard; scopa geelbruinachtig; fimbria donker (zwartbruinachtig); lengte 9-11 mm
Mannetje: 2e vlaglid anttene ca. 2x zo lang als het 3e; lengte 8-10 mm.
Vliegperiode: half april tot in augustus.
Habitat: Foerageert onder meer in bosranden, langs spoordijken, in stedelijke beplantingen ( in de bebouwde kom van Deventer, determinatie H. Wiering) en holle wegen.
Nesten en milieu: in zandige en lemige bodems.
Bloembezoek
Amandelwolfsmelk, bosbes, boswilg, eenstijlige meidoorn,muizenoor; , paardenbloem. Volgens Westrich (2018) ook gewone ereprijs,grote muur, kool, scherpe boterbloem.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen in Zuid-Limburg. Verder verspreid over de oostelijk helft van het land.
Koekoeksbijen: Nomada fabriciana
Samenvatting Smit, Jan, Raemakers, I. P., Peeters, T.M.J.: Een vrij kleine en weinig opvallende zandbij, die over het algemeen slechts in kleine aantallen vliegt. Andrena angustior is algemeen in Zuid-Limburg en komt verspreid voor op de hogere zandgronden. Uit de duinen is één recente vindplaats bekend. Ook Flevoland is inmiddels gekoloniseerd. Buiten Zuid-Limburg lijkt de soort gebonden aan niet te voedselrijke zandgronden. Hier komt A. angustior voor op heiden, aan bosranden en op spoordijken. De soort vertoont geen duidelijke voorkeuren wat betreft bloernbezoek. Nomada fabriciana is haar koekoeksbij. Het is interessant om na te gaanof de soort zich in Flevoland en in de duinen uitbreidt. Vooral in de duinen lijken geschikte biotopen ruim­ schoots voorhanden. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Geriemde zandbij - Andrena angustior (m) Nigel Jones) Terug
 
Geriemde zandbij - Andrena angustior (m) Terug
 
Roodzwarte dubbeltand - Nomada fabriciana - Fotohttp://www.corzonneveld.nl) Terug