Legenda bij bijenbeheer en bijen per regio
* De asterisks (*) zijn Symbolisch bedoeld. Buiten de natuurgebieden en Agrarisch landschap heb ik sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw in steden, tuinen en parken zien toenemen. In aantal en in soorten. De astriks zijn een symbool voor migratie en toenamen van bijen buiten de natuurgebieden.
T Bij komt in tuinen voor. De plek van de tuin in de stad of dorp en de regio zijn sterk bepalend voor het bezoek van wilde bijen. Dit geldt ook voor de structuur van de stad. In de Amsterdamse grachtengordel is de kans op bijenbezoek aanzienlijk kleiner dan in de tuinrijke buitenwijken. Een tuin dicht bij de duinen zal meer door wilde bijen worden bezocht dan een tuin midden in een polder.
  Dit proces zien we ook buiten de natuurgebieden. Slobkousbij, kattenstaartbij, kokjesdikpoot en tientallen andere bijen kwamen enkele decennia geleden niet in de stad voor en al helemaal niet in tuinen. Bijen kennen geen grenzen, die zoeken naar plekken waar voedselplanten en nestgelegenheid binnen vliegbereik liggen. Dat varieert van enkele tientallen meters tot enkele kilometers. Vooral grotere tuinen rond vrijstaande woningen zijn kansrijk voor veel wilde bijen en andere kwetsbare insecten. Zeer waarschijnlijke geldt T * voor veel meer bijen, maar ik geef dat alleen aan voor bijen die ik in verschillende situaties heb waargenomen en tot deze suggestie hebben geleid.
T* In tuinen en , boerenerven. die min of meer grenzen aan het milieu of terrein waar de bij voorkomt kan deze bij ook voorkomen en bij voldoende ruimte zelfs nestelen. Dat kunnen tuinen zijn die grenzen aan een natuurgebied of in het "natuurtgebied" liggen, onder meer in tuinen van recreatie woningen Bij voorbeeld tegen of in de duinen (onder meer de volkstuintjes bij Egmond aan zee), bij heideterreinen, in de buurt van kalkgraslanden, tegen of op rivierdijken. Als in deze tuinen substantieel planten voorkomen waarop deze bij foerageert, bestaat de kans dat deze bijen in deze tuinen voorkomen.

Van een aantal geslachten zijn verschillende soorten bijen in tuinen waargenomen, maar niet gedetermineerd.

# De bij is gespecialiseerd op een plant of op soorten van een plantengeslacht of een plantenfamilie.

Bij het plantenoverzicht (Pla): plant voor gespecialiseerde bijen.
(#) Bij verzamelt ook stuifmeel op planten van verschillende plantenfamilies, maar is voornamelijk afhankelijk van planten van een geslacht. Onder meer grote zijdebij.
bh Bijen die gebruik maken van bijenhotels en andere kunstmatig gemaakte nestgelegenheid.
Bij Deze link geeft een overzicht welke bijen de plant bezoeken. Het is vrijwel onmogelijk om alle bijen op de genoemde plant te tonen. De genoemde bijen zijn meestal op andere planten gefotografeerd.
± Planten ie door 5-10 wilde bijen worden bezocht
ex. Uitheemse/exotische, maar ingeburgerde plant.
* Vaak in zaadmengsels toegepast. Omdat de planten verschillende eisen aan de bodem stellen, worden ze in geselecteerde mengsels geleverd. Zie tabellen voor de eisen die deze planten aan de bodem stellen. Voor leveranciers van biologisch gekweekt zaad: zie startpagina.
! Bij het inzaaien van akkerplanten. Planten kunnen langs bepaalde gewassen een schadelijke invloed hebben, doordat het voedselplanten zijn voor plaaginsecten. Dit is het geval als het akkeronkruid en het gewas tot dezelfde plantenfamilie behoren.
(n) Bijen in natuurgebied binnen de stedelijke omgeving.
S Kunnen als solitaire plant of in kleine groepen in zowel grote als kleine tuinen worden toegepast. Is gebaseerd op eigen ervaring en experimenten. Maar ook hier geldt: zelf experimenteren levert de beste kennis op.
(gr) Bij/op de de Grens van een provincie.
Indeling planten
Er worden voortdurend vragen gesteld, welke panten in bepaalde situaties kunnen worden toegepast. De planten zijn daarom globaal ingedeeld in een aantal groepen.
- Wilde planten met de status van tuinplant (velen weten niet dat deze planten wild zijn of waren)
- Uitheemse tuinplanten
- Wilde planten voor tuinen, boerenerven en landschap
- Planten van bermen en andere grazige begroeiingen zoals bermen, graslandjes
- Planten van houtige begroeiingen (bos, struweel, landschappelijke beplantingen en bosjes, en in singels om tuinen)
- Planten met gangbare eetbare delen (fruit, groenten, kruiden). Zie ook planten met eetbare delen.