Gewone viltbij
Epeolus variegatus
Een zwarte bij met contrasterende witte viltvlekken
Lengte: vr 7- 9, m ca.6 - 8 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: 5e sterniet tongvormig en aan de onderkant overdwars in gedeukt; lengte 7- 9 mm.
Mannetje: hebben weinig onderscheidende kenmerken; de gewone viltbij en de heideviltbij hebben beide 2 bultjes op het labrum. Bij de gewone viltbij staan die dichter bij het midden dan bij de heide viltbij. In het veld zijn beide soorten niet te onderscheiden. 6 - 8 mm.
Vliegperiode: half juni - half september.
Habitat: alle terreinen waar ook de gastheer vliegt onder meer, randen van allerlei houtige begroeiingen, lintvormige en puntvormige landschapselelementen in kleinschalige landschappen, bermen, kanaaloevers, allerlei overhoeken, spoorwegemplacementen, stadstuinen in de duinen bij allerlei bouwwerken, huizen, schuren, stadsranden, parken.
Nesten: parasieteert bij andere bijen. Zie samenvatting.
Bloembezoek
Vaak op composieten o.m. boerenwormkruid, gele kamille, gewoon duizendblad, jacobskruiskruid.
Voorkomen in Nederland: Vrij algemeen buiten de zeeklei- en veengebieden en de voedselarme zandgronden in het binnenland. In deze gebieden is de bij vrij zeldzaam tot afwezig.
Koekoeksbijen: zie samenvatting
Beheer: de gewone viltbij is de afgelopen 30 jaar sterk toegenomen dat is in de eerste plaats toe te schijven aan het ecologisch landschapsbeheer en groen beheer dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw op gang begon te komen. Maar zodra er op regionale schaal net als 30 jaar geleden weer integraal wordt gemaaid zal de gewone viltbij weer snel uit het landschap verdwijnen.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De gewone viltbij komt verspreid over het gehele land voor op zand­ en lössgronden. Er zijn relatief veel recente vondsten. De soort is waarschijnlijk nog algemener dan de kaart aangeeft. Het aantal verzamelde exemplaren is echter nog beduidend lager dan van Epeolus cruciger. De gewone viltbij is samen aangetroffen met diverse zijdebijen als Colletes daviesanus, C. fodiens en C. similis. In Engeland is de soort tevens samen met C. halophilus gevonden. Voor zover bekend is E. variegatus echter nog nooit gekweekt uit nesten van één van de hier genoemde zijdebijen. De soort verschijnt iets vroeger dan E. cruciger.
 
Gewone viltbij - Epeolus variegatus Terug
 
 
 
Gewone viltbij - Epeolus variegatus (m) Terug
 
Gewone viltbij - Epeolus variegatus - (Foto Henk Wallays) Terug
0
 
Gewone viltbij - Epeolus variegatus Terug
   
5e sterniet tongvormig Terug