Nestplaatsen voor solitaire bijen die in de grond nestelen Concept
Nestplaatsen  ontstaan door:
Natuurlijke processen
  Winderosie: duinen, zandverstuivingen, jong rivierduinen
  Watererosie: beekoevers, erosiegeulen in zandgroeven
  Waterstroming: vorming van rivierduinen
  Zoogdieren: vooral konijnen, in de duinen door begrazing en het graven van holen
Begrazing van grote grazers
  Kale gronden en open vegetaties door: veepaadjes, wissels, graas- en rustplaatsen
Aanleg van kleine en groene landschappelijke elementen
  Houtwallen, singels, heggen, geriefbosje, graften, holle wegen, tuunwallen , onverharde wegen, etc.
Infrastructuur
  Op schrale en voedselarme, droge tot vrij droge, kale tot weinig begroeide plekken in/op allerlei bermen, greppelkantjes, oevers, dijken, taluds van opritten, geluidswallen. Door maaibeheer kunnen deze plekken lang stand houden.
Industrie en transport
  Allerlei open plaatsen door wisselende opslag van materiaal; werkzaamheden, brede, bermachige banen voor kabels en (pijp)leidingen in de grond. Voornamelijk Industriële terreinen, haventerreinen (Rotterdam, Amsterdam, Eemshaven), spoorwegempla-cementen. In het verleden en hier en daar nog op parkeerplaatsen met vrij grof plaveisel met wijde voegen: vooral zogenaamde kinderkopjes
Begraafplaatsen
  Op allerlei open, zandige plaatsen; buiten de zandgrond gebieden is het zand meestal opgebracht.
Oude en nieuwe (geologische) landschapselementen
  Weinig of onbegroeide plekken in zandafgravingen, mergelgroeven, klei en leemputten, opgespoten terreinen zoals Brettezone langs het Amsterdamse havengebied en opgespoten terreinen afgedekt met folie en een leeflaag (schone grond) onder meer het Diemerpark. Afgedekte vuil en puinstortplaasten (groeien meestal snel dicht, maar kunnen door begrazing plekgewijs worden open gehouden)
Extensieve recreatie
  Wandelpaden, ruiterpaden, mountainbike paden
Intensieve tot zeer intensieve recreatie
  Trimbanen, motorcrossbanen, kampeerterreinen, speelplaatsen (Zoetermeer)
Militaire oefenterreinen
  Tankbanen en andere open gronden; vooral op de binnenlandse zandgronden
Kleinschalige retentiebekkens of waterkuilen
  Worden gegraven in heuvelachtig gebied langs hellende paden, in bossen, brandgangen en tankbanen; onder meer op de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe
Verhardingen
  Parkeerplaatsen, bestratingen, plaveisel om zandbakken
Bijzondere bouwwerken
  Skibaan Zoetermeer; galerij woningen.
Voorbeelden van plantaardige en niet plantaardige nestplaatsen voor bijen die boven de grond nestelen
Oude cultuurhistorische elementen
  Muren van forten, kastelen, ruïnes, stadsmuren, oude, verweerde muren om kloostertuinen en oude kruidentuinen. Het meeste bekende en onderzochte terrein is de Lage fronten in Maastricht; buiten gebruik zijnde steenfabrieken,
Kleine landschappelijke elementen
  Houten afrasteringspalen, oude schuren, stallen, ouden boerderijen en vele andere houten of stenen al dan niet cultuur historische gebouwtjes.