Over inzaaien van bloemenmengsel voor bijen
Het inzaaien van bloemenmengsels voor bijen in akkerranden en op allerlei andere plekken is in dit decennium een modieus verschijnsel geworden. Veel mensen en lokale en landelijke organisaties doen hier aan mee, maar het leidt vaak niet tot een duurzaam resultaat.
Het overgrote deel van de ingezaaide bloemenmengsels komt overeen met pioniervegetaties. Om het proces van de ontwikkeling van een ingezaaide bloemrijke begroeiing te begrijpen, moeten we weten wat pioniervegataties zijn en door welke natuurlijke processen en menselijke handelingen deze vegetaties in stand worden gehouden.
- Als voorbeeld wordt er een aantal foto's getoond van pioniervegetaties in verschillende milieus.
- Vervolgens wordt een overzicht gegeven van enkele ingezaaide bloemrijke bermen (lees pioniervegetaties in bermen). Op een enkele uitzondering na, zijn deze bloemrijke begroeiingen binnen een paar jaar volledig vergrast.
- Daarna wordt ingegaan op ingezaaide akkerranden die hier gemakshalve ook onder de pioniervegetaties worden gerekend. Officieel zijn het geen vegetaties, maar is het meer te zien als een gewas. Maar het proces dat in akkerranden na het inzaaien plaats vindt, loopt parallel met die van natuurlijke pioniervegetaties, die in het algemeen een kortstondig bestaan leiden.
- De vraag is dan: hoe kunnen we ingezaaide bloemrijke begroeiingen met eenjarige soorten in standhouden? Akkervegetaties met de bekende akkeronkruiden. zijn pioniervegetaties die eeuwen lang door menselijk handelen in stand zijn gehouden. Zonder deze handelingen, hebben deze vegetaties geen schijn van kans om zich te lang handhaven. Zijn er alternatieven?
Bloemenmengsels voor grazige begroeiingen zijn kansrijker, maar ook hier liggen allerlei adders onder het gras. Als er een- of tweejarige soorten worden mee gezaaid, zullen die binnen twee tot drie jaar zijn verdwenen. De grassen en de overblijvende planten gaan dan het gevecht aan, in de meeste gevallen winnen de grassen die zeer dominant worden. Het gaat hier om licht- en wortelconcurrentie in relatie met bodemeigenschappen. Dat omvat veel meer dan grondsoort, vruchtbaarheid en bodem vochtigheid. Naast allerlei chemische processen. speelt ook het bodemleven een doorslaggevende rol bij de ontwikkeling van een natuurlijke vegetatie of een aangelegde begroeiing. Een goed beheer is meestal in het voordeel van een bloemrijke vegetatie, waarin een aantal van de ingezaaide overblijvende soorten zullen standhouden. Bloemenmengsels van gespecialiseerde Nederlandse biologische zaadtelers hebben bij een goed beheer de meeste kans van slagen.