Wilde marjolein origanum vulgare
Lamiaceaem - Lipbloemfamilie
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: roze tot licht paars, de middenslip van de onderlip even groot als de bovenlip en weinig groter dan de zijslippen; met lange, uiteenwijkende  meeldraden die ver buiten  de bovenlip uit steken; bloeiwijze schermvormig (schermvormige pluim)
Blad:   eirond tot langwerpig, vaak roodachtig aangelopen
Vrucht: een splitvrucht
Hoogte: 0,3-0,6 (0,8) m
 
 
-foto's van bijen
 
Milieu en groeiplaats: vochthoudende tot zomerdroge, matig voedselrijke tot schrale kalkhoudende zavelige en lemige bodems; in grazige vegetaties en in ruigten: op dijken, in bermen, langs holle wegen, langs spoorwegen, langs struwelen; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in Zuid-Limburg en pleksgewijs in het rivierengebied en de op bloemdijken in Zeeland.
Toepassing: wordt ook in stadsbermen uitgezaaid; verder ook toegepast als vaste plant in tuinen, tegeltuinen en rotstuinen OPMERK: kan in tuinen zeer reproductief zijn.
Beheer: lijkt vaak meer een soort van ruigten dan van grasland. Toch kan die zich in grazige vegetaties goed ontwikkelen; in grazige vegetaties zou een maaibeurt per jaar in de eerste helft van oktober voldoende zijn; in ruigere vegetaties is een lagere frequentie mogelijk. Wettelijk beschermd.
Wilde solitaire bijen:
  Blauwe metselbij Osmia cearulescens  
  Gewone kelgelbij Coelioxys inermis  
  Zandbijen Andrena  
  Wespbijen Nomada  
  Bloedbijen Specodes  
Dracht: veel nectar en weinig grijsachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht code 5.
 
Platen wilde marjolein - (Bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Wilde marjolein: bloeiwijze met meeldraden die ver buiten  de bovenlip uit steken
 
Begraasd dijktalud
 
Fragment ruigte met onder meer gewone berenklauw, boerenwormkruid en akkerdistel
 
Fragment grazige vegetatie met wilde cichorei en glanshaver
 
Een berm in Maastricht waarin veel wilde bijen voorkomen
 
Kleine vos
 
Wilde marjolein met bruin zandoogje
 
Wilde marjolein landkaartje --
 
Wilde marjolein landkaartje
 
Wilde marjolein met knollenwitje
 
Dagpauwoog
 
Zwartsprietdikkopje -
 
Icarusblauwtje