Breedrandzandbij
Andrena synadelpha
Min of meer bruinachtig behaarde bijen (9-12 mm); de vrouwtjes met opvallend (alleen met loep te zien) breed neergedrukte tergieten.
Lengte: vr 11-12, m 9-10mm
Lees meer
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: neergedrukte achterranden van de tergieten 2-4 opvallend breed (meer dan de helft van de lengte van de tergieten)ten opzichte van andere zandbijen; voorkant kop in hoofdzaak zwartachtig behaard; bovenkant borststuk bruinachtig en onderkant witachtig behaard; tergieten 1-2 geelbruin behaard; fimbria zeer donker (zwartbruinachtig); scopa bruingeelachtig; lengte 11-12 mm
Mannetje: 1e en 2e tergiet langafstaand behaard, de overige tergieten vrijwel kaal (kort en verspreid behaard);het 2e vlaglid van de antenne duidelijk korter dan het 3 en 4e lid samen; lengte 9-10 mm.
Vliegperiode: april - juni
Habitat: foerageert onder meer langs randen van beplantingen en in grazige vegetaties, zowel binnen als buiten het stedelijk gebied.
Nesten en milieu: in zandige bodems.
Bloembezoek
Dolle kervel, paardenbloem, zevenblad, heggenrank, look zonder look. Houtige planten: eenstijlige meidoorn, hulst, sleedoorn.
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam in de oostelijke helft van het land.
Koekoeksbijen: Nomada panzeri (Sierlijke wespbij)
Beheer: tijdens de vliegperiode niet of gefaseerd maaien.
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Andrena synadelpha is een vertegenwoordiger uit de helvola-groep die sterk lijkt op A. varians en in het veld daarvan niet onderscheidbaar is. Voor 1950 is de soort weinig waargenomen in het zuidoosten van het land. De laatste decennia is het aantal waarnemingen sterk toegenomen en de vindplaatsen liggen ook meer verspreid over het land. Desondanks vormt het zuid­oosten nog steeds het belangrijkste verspreidingsgebied. De soort lijkt een voorkeur te vertonen voor overgangen van grazige vegetaties naar struweel of bos. Een aantal nieuwe vondsten werd gedaan in stedelijke groenstroken. Nestaggregatie is een algemeen verschijnsel bij deze soort. (Bron: onderstaande link)
 
Breedrandzandbij - Andrena synadelpha (vr) Terug
 
Breedrandzandbij - Andrena synadelpha (vr) (foto collectiemateriaal) Terug
 
Neergedrukte achterrand zeer breed Terug
"De neergedrukte achterranden van tergieten 2-4 ongewoon breed, hun voorrand is opzij duidelijk, in het midden echter over een vrij breed vlak, slechts te herkennen aan een rij grove puntjes waaruit de haren ontspringen. De achterrand is in het midden zo breed, dat daarvóór slechts een smal gedeelde overblijft; wanneer de segmenten sterker samengetrokken zijn, is dit gedeelte dikwijls niet meer zichtbaar" (Van der Vecht 1928, pag. 63.)
 
Sierlijke wespbij - Nomada panzeri (vr) - (foto beschikbaar gesteld door Libor Hudìk) Terug