Vroege zandbij
Andrena praecox
Bruinachtige (verblekende) behaarde vrouwtjes en wit behaarde mannetjes
Lengte: vr 10-11, m 9-11 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: grotendeels bruinbehaard; bovenkant scopa bruinachtig, onderkant geelachtig; fimbria bruingeel. lengte 10-11mm.
Mannetje: onderkant kop en onderkant borststuk en de poten gedeeltelijk lang afstaand wit behaard; bovenkant borststuk bruingrijs behaard; sternieten met dichte haarbandjes; lengte 9-11 mm.
Vliegperiode: maart - mei.
Habitat: bosranden, duinen, heidevelden, uiterwaarde, zandgroeven, parken, stadsbermen, openbaar groen.
Nesten: in het algemeen in zandige bodems. Verder ook tussen vegetaties (waarvan de boden niet volledig doorworteld is)
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) wilg: boswilg, geoorde wilg, , grauwe wilg, kruipwilg; is soms ook op andere planten te vinden, onder meer paardenbloem en zevenblad..
Voorkomen in Nederland: Buiten de zeeklei- en laagveengebieden algemeen.
Koekoeksbijen: Nomada ferruginata (Geelschouderwespbij)
Beheer: wilgen eventueel direct na de bloei of gefaseerd voor de bloei snoeien of knotten.
Samenvatting door Peeters, T.M.J., Smit, Jan, Raemakers, I. P.: Deze zandbij is door haar sterke beharing en binding aan wilg (Salix) redelijk in het veld herkenbaar. Samen met de zwart-rosse zandbij behoort de vroege zandbij tot vroegst verschijnende bijen. In ons land is ze vrij algemeen in zandgebieden, inclusief rivier- en kustduinen en opgespoten terreinen. Recent wordt ze ook meer en regelmatiger in Zuid-Limburg waargenomen, meestal in groeven. De soort stelt geen hoge eisen aan haar nestplaats. Bij Wageningen zijn de nesten waargenomen in brandnetel-ruigten, die overigens tijdens het nestelen nog niet zo ruig zijn. De vrouwtjes moesten zich hier eerst door een laag strooisel worstelen alvorens ze daadwerkelijk hun nest konden graven. De nesten lagen hier apart van elkaar. De vroege zandbij is univoltien. Ze is oligolectisch en vliegt op wilg (Salix). Als koekoeksbij treedt Nomada ferruginata op. Voor foto zie onderstaande link nederlandse soorten.
--
Vroege zandbij - Andrena praecox Terug
 
 
Vroege zandbij - Andrena praecox (vr) (wikipedia commons: auteur Aiwok) Terug
 
Vroege zandbij - Andrena praecox (vr) ( wikipedia commons: auteur Aiwok) Terug
 
Vroege zandbij - Andrena praecox (vr) Terug
 
Vroege zandbij - Andrena praecox (vr) Terug
 
Vroege zandbij - Andrena praecox (vr) Terug
 
Vroege zandbij - Andrena praecox (m) Terug
 
Geelschouderwespbij - Nomada ferruginata (vr) (foto http://www.insects.fi/Hymenoptera/Apidae/Nomada) Terug