Viltvlekzandbij
Andrena nitida
Borststuk aan de bovenkant bruin en aan de onderkant wit behaard; achterlijf is glanzend, vrijwel kaal tot dun behaard en zonder haarbandjes
Lengte: vr 12-16, 11-14mm
Lees meer
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: poten zwart;scopa zwart van boven, onderkant min of meer wit; floccus wit; bovenkant kop met zwarte haren , het overige deel wit- tot geelachtig behaard; achterlijf vrijwel kaal en fijn gepuncteerd, in de jonge fase met een witte, enigszins dichte beharing aan de zijkanten van het 2e en 3e segment, fimbria zwart; lengte 12-16 mm.
Mannetje: achterlijf duidelijk en goed zichtbaar, maar dun behaard; gezicht lang en wit behaard, langs de oogranden met zwarte haren, schedel lichtbruinachtig/geelbruin behaard; segmenten achterlijf duidelijk gepuncteerd; lengte 11-14 mm.
Vliegperiode: half maart - half juni.
Habitat: bosranden, landschappelijke beplantingen, bermen, rivierdijken, oevers, parken, randen van stedelijke beplantingen, tuinen, ruderale terreinen, plattelandsbermen, spoorbermen.
Nesten: in lichte minerale bodems: zand, lemige grond en zandige klei. Nesten alleen of in kleine groepen bijeen, ook tussen niet al te dichte grazige vegetaties.
Bloembezoek
Dolle kervel, fluitenkruid, gewone berenklauw, gevlekte dovenetel, gewone engelwortel, gewone ereprijs, groot hoefblad, heggenrank, kool, kruipende boterbloem, look zonder look, paardenbloem, pinksterbloem, scherpe boterbloem, stinkende gouwe, wilde reseda, zevenblad, Houtige planten: aalbes,appel, boswilg, eenstijlige meidoorn, gewone esdoorn, hondsroos, peer, schijnhazelaar, sleedoorn, Spaanse aak, wegedoorn, zwarte bes, zoete kers
Voorkomen in Nederland: In principe in heel Nederland; ook in zeekleigebieden waar lichte minerale bodems aan de oppervlakte komen of zijn aangebracht. In de Hoekse Waard onder meer op verontreinigde opgespoten grond. Ook op of bij rivierdijken.
Koekoeksbijen: Nomada succincta (Geelzwarte wespbij), Nomada. flava (Gewone wespbij), N. goodeniana (Smallbandwespbij), N. marshamella (Donkere wespbij) en N. fulvicomis (Roodsprietwespbij).
Beheer: ecologisch groenbeheer bevordert het voorkomen van deze bij. Omdat viltvlekzandbij meestal individueel of in kleine aantallen bij elkaar nestelen, is er voor nestgelegenheid vaak wel een plek aanwezig.
 
Viltvlekzandbij - Andrena nitida Terug
 
 
 
Vrouwtje wiltvlekzand bij net uit het nest   Terug
 
Vrouwtje wiltvlekzand bij net uit het nest   Terug
 
Mannetje wiltvlekzandbij   Terug
 
Mannetje op groot hoefblad   Terug
 
mannetje: schedel lichtbruinachtig/geelbruin behaard Terug
 
Mannetje: gezicht lang en witbehaard, langs de oogranden met zwarte haren Terug
 
Mannetje op groot hoefblad   Terug
 
Vrouwtje op schijnhazelaar   Terug
 
Vrouwtje op schijnhazelaar   Terug
 
Vrouwtje op schijnhazelaar   Terug
 
Vrouwtje op paardenbloem - Terug
 
Vrouwtje op paardenbloem - Terug
 
Vrouwtje op paardenbloem Terug
 
Vrouwtje op eenstijlige meidoorn Terug
 
Vrouwtje op eenstijlige meidoorn Terug
 
Vrouwtje op eenstijlige meidoorn Terug
 
Vrouwtje op eenstijlige meidoorn
 
Gewone wespbij - Nomada flava - (beschikbaar gesteld door Cor Zonneveld http://www.corzonneveld.nl) Terug
 
Smallbandwespbij - Nomada goodeniana Terug
 
Geelzwarte wespbij - Nomada succincta (vr) - (foto beschikbaar gesteld door Albert Jacobs) Terug