Zwartbronzen zandbij
Andrena nigroaenea
Vrij grote bijen, voornamelijk bruin behaarde bijen met een glanzend (ertsglans) achterlijf; tergieten verspreid gepuncteerd
Lengte: vr 12-15, m 11-14 mm
Lees meer
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: borststuk bruinachtige behaard; achterlijf zonder duidelijke haarbanden, de eerste drie tergieten bruin en de laatste zwart behaard; fimbria zwart; scopa geelbruinachtig; poten in hoofdzaak zwart; middenveld hoogstens fijn gerimpeld; kop van voren grotendeels zwart behaard; lengte 12-15 mm.
Mannetje: gezicht geelbruin tot donker behaard; bovenste gedeelte borststuk bruinachtig behaard; kaken met gekruiste uiteinden; beharing borststuk en achterlijf bleker dan bij het vrouwtje; lengte 11-14 mm.
Vliegperiode: eind maart - half juni.
Habitat: onder meer grasland, zandafgravingen, randen van bossen en landschappelijke beplantingen, parken, stadsbermen, stedelijke beplantingen, oevers, ruderale terreinen, kanaaloevers.
Nesten: in open tot ijl begroeide zandige tot lemige bodems. Nestelen alleen, in kleine "kolonies" of 10-tallen nesten verspreid over enkele tot tientallen m2.
Bloembezoek
I
n het vroegere voorjaar in hoofdzaak op wilgen later op andere planten:
Dolle kervel, fluitenkruid, gewone berenklauw, grote muur, grijskruid, heggenrank, herik, klein hoefblad, kool scherpe boterbloem, knolbotyerbloem, paardenbloem, speenkruid, wilde reseda, zevenblad. Houtachtige planten: boswilg, geoorde wilg, eenstijlige meidoorn, grauwe wilg, hulst, sleedoorn.
Voorkomen in Nederland: buiten de klei en veengebieden vrij algemeen, in de duinen schaars tot zeldzaam; is ook een stadsbij.
Koekoeksbijen: Nomada flava (Gewone wespbij), N. fabriciana (Roodzwarte dubbeltand), N. fulvicomis , Roodsprietwespbij), N. goodeniana (Smallbandwespbij), N. marshamella (Donkere wespbij),
N. succincta (Geelzwarte wespbij)
Beheer: bodems geregeld open houden; ecologisch groenbeheer. Zie bij bijenhelpdesk.
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De zwart-bronzen zandbij stelt weinig eisen aan haar leefgebied en is door het hele land aan te treffen. Talrijk is ze echter zelden, meestal vliegt ze juist in lage dichtheden. Desondanks zijn er aanwijzingen dat de soort communaal nestelt. Uit verschillende observaties blijkt dat soms meer vrouwtjes gebruik maken van dezelfde nestingang. De nesten van de zwart-bronzen zandbij kunnen ove­ rigens meer dan een meter diep zijn. Diepten van rond de 40 cm zijn echter normaal. Een voorkeur voor bepaalde bodemtypen lijkt niet te bestaan. (Bron onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Zwartbronzen zandbij (vr) Net uit het nest en rustend op een rababberblad Terug
 
Zwartbronzen zandbij (vr) Rustend op een rababberblad Terug
 
Zwartbronzen zandbij (vr) Terug
 
Zwartbronzen zandbij (vr) Terug
 
Een lading stuifmeel is gelost: stuifmeelkorrels zitten nog tussen de haren Terug
 
De volgende lading stuifmeel wordt gehaald   Terug
 
Zwartbronzen zandbij (vr) op herik Terug
 
Zwartbronzen zandbij (vr) op herik Terug
 
Zwartbronzen zandbij (vr) op herik Terug
 
Roodzwarte dubbeltand - Nomada fabriciana - (Foto http://www.corzonneveld.nl) Terug
 
Gewone wespbij - Nomada flava - (Foto http://www.corzonneveld.nl) Terug
 
Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis (vr)- (Foto H. Wallays - http://tinyurl.com/7ptc4m9) Terug
 
Smallbandwespbij - Nomada goodeniana Terug
 
Donkere wespbij - Nomada marshamella (vr) (foto van http://www.insects.fi/Hymenoptera/Apidae/Nomada) Terug
 
Geelzwarte wespbij - Nomada succincta (vr) Terug