Heggenrankbij
Andrena florea
Weinig behaarde, enigszins slanke bijen; kop en borststuk geelbruin behaard; achterlijf glanzend en de achter randen van de tergieten rood tot geel doorschijnend
Lengte: m & vr 11-13 mm
Lees meer

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Vrouwtje: verzamelharen van boven zwartbruin en van onderen min op meer wit tot bleekgeel; lengte 11-13 mm
Mannetje: achterranden van de buiksegmenten van het achterlijf roodachtig doorschijnend; het laatste sterniet ingesneden; lengte 11-13 mm.
Heggenrankbij is in het veld het beste te herkennen aan de twee voorste min of meer roodachtig gekleurde segmenten van het achterlijf.
Vliegperiode: half mei-eind juli
Habitat: heggen, struwelen, bosranden, openbaar groen, parken, haven- en spoorwegterreinen, natuurontwikkelings terreinen langs de grote rivieren; in ieder geval in Zuid-Limbrug ook in tuinen. Heggenrank was in de periode 1995-2000 in Maastricht vrijwel overal met heggenrankbij aanwezig.
Nesten: in de vrij stevige zandige tot lemige grond, niet in droog leem of kleiarmzand. Dit verklaart zeer waarschijnlijk het schaars voorkomen van heggenrankbij in het duingebied.
Bloembezoek
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) heggenrank.
Voorkomen in Nederland: Deze bij komt het meeste voor in Zuid-Limburg, Zuidwest-Nederland en het oostelijk rivierengebied. De soort is in de steden Maastricht en Nijmegen talrijk in openbaar groen waargenomen. Maar ook in steden die verder van het rivierengebied vandaan liggen kan deze bij voorkomen, onder meer in Ede en Haarlem. In Nederland is, in tegenstelling met noordwest Frankrijk, heggenrankbij een schaarse soort langs de kust (de duinen).
Koekoeksbijen: onbekend
Beheer: Vooral in gemeenten die in het rivierengebied liggen beneden de lijn Zwolle-Haarlem zou de groei van Heggenrank gestimuleerd moeten worden. Het is een soort die zich langdurig langs randen van stedelijke beplantingen kan handhaven.
 
Heggenrankbij (vr)   Terug
 
Heggenrankbij (vr)   Terug
 
Heggenrankbij (vr)   Terug
 
Heggenrankbij (m)   Terug
 
Heggenrankbij (m)   Terug
 
Heggenrankbij (m)   Terug
 
Heggenrankbij (m)   Terug