Heggenrankbij
Andrena florea
Weinig behaarde, enigszins slanke bijen; kop en borststuk geelbruin behaard; achterlijf glanzend en de achter randen van de tergieten rood tot geel doorschijnend. Heggenrankbij is in het veld het beste te herkennen aan de twee voorste min of meer roodachtig gekleurde segmenten van het achterlijf.
Lengte: vr & m 11-13 mm.
Vrij algemeen in het zuidelijk deel van het land.
Drachtplanten: gespecialiseerd op heggenrank.
Koekoeksbijen: onbekend
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Vrouwtje
Mannetje
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: verzamelharen van boven zwartbruin en van onderen min op meer wit tot bleekgeel; lengte 11-13 mm
Mannetje: achterranden van de buiksegmenten van het achterlijf roodachtig doorschijnend; het laatste sterniet ingesneden; lengte 11-13 mm.
Vliegperiode: half mei-eind juli
Habitat: heggen, struwelen, bosranden, openbaar groen, parken, haven- en spoorwegterreinen, natuurontwikkelings terreinen langs de grote rivieren; in ieder geval in Zuid-Limbrug ook in tuinen. Heggenrank was in de periode 1995-2000 in Maastricht vrijwel overal met heggenrankbij aanwezig.
Nesten: in de vrij stevige zandige tot lemige grond, niet in droog leem of kleiarmzand. Dit verklaart zeer waarschijnlijk het schaars voorkomen van heggenrankbij in het duingebied.
Bloembezoek: heggenrank.
Voorkomen in Nederland: Deze bij komt het meeste voor in Zuid-Limburg, Zuidwest-Nederland en het oostelijk rivierengebied. De soort is in de steden Maastricht en Nijmegen talrijk in openbaar groen waargenomen. Maar ook in steden die verder van het rivierengebied vandaan liggen kan deze bij voorkomen, onder meer in Ede en Haarlem. In Nederland is, in tegenstelling met noordwest Frankrijk, heggenrankbij een schaarse soort langs de kust (de duinen).
Koekoeksbijen: onbekend
Beheer: Vooral in gemeenten die in het rivierengebied liggen beneden de lijn Zwolle-Haarlem zou de groei van Heggenrank gestimuleerd moeten worden. Het is een soort die zich langdurig langs randen van stedelijke beplantingen kan handhaven.
 
Heggenrankbij (vr)   Terug
 
Heggenrankbij (vr)   Terug
 
Heggenrankbij (vr)   Terug
 
Heggenrankbij (m)   Terug
 
Heggenrankbij (m)   Terug
 
Heggenrankbij (m)   Terug
 
Heggenrankbij (m)   Terug