Wimperflankzandbij
Andrena dorsata
Zwarte bijen met geelbruinachtig behaarde kop en borststuk; tergieten 2-4 met haarbanden; tarsen achterpoten oranjegeelachtig doorschijnend; achterlijf zeer dicht en fijn gepuncteerd en fijn gerimpeld
Lengte: vr & m 9-10 mm
Lees meer

--
Vrouwtje: kop en borststuk geelbruinachtig behaard; haarband 2e tergiet breed onderbroken; scopa geelwit/licht gekleurd; fimbria bruinachtig; lengte 9-10 mm.
Mannetje: haarbanden 2e en 3e tergiet breed onderbroken, haarband 4e tergiet in het midden versmald of smal onderbroken; lengte 9-10 mm.
Vliegperiode: eind maart - eind augustus.
Habitat: foerageert op dijktaluds, graslanden, bosranden en beplantingen (onder meer in Maastricht en Nijmegen)
Nesten en milieu: de bij graaft nesten in lichte minerale, kale of weinig tot matig begroeide bodems: van zand, zavel of leem.
Bloembezoek: brosse melkdistel, gewone berenklauw, gewone rolklaver, Heggenrank, herik, kool, pijlkruidkers, tormentil, wilde reseda, wilde marjolein, witte honingklaver, zeeraket en Houtige planten appel, peer,wilgen onder meer bitterwilg en schietwilg. (onder meer Westrich (1989) en eigen waar nemingen).
Bloembezoek: op allerlei planten; naar onder meer op appel, brosse melkdistel, gewone berenklauw, gewone rolklaver, heggenrank, herik, kool, peer, pijlkruidkers, tormentil, wilde reseda, wilde marjolein, witte honingklaver, zeeraket en wilgen onder meer bitterwilg en schietwilg.; .
Voorkomen in Nederland: buiten de zeeklei- en laagveen gebieden algemeen in de zuidelijke helft van het land.
Koekoeksbijen: Nomada zonata.
Beheer: ecologisch groenbeheer is van toepassing.
Fragment samenvatting Smit, Jan, Raemakers, I. P., Peeters, T.M.J.: Met enige ervaring zijn de vrouwtjes van deze zandbij in het veld redelijk herkenbaar. Verwisseling zou op kunnen treden met Andrena combinata, maar deze soort is waarschijnlijk uit ons land verdwenen. Andrena dorsata is bivoltien en uitgesproken polylectisch. Ook aan de nestplaats lijkt ze geen bijzondere eisen te· stellen. Volgens Westrich bieden dijken, schraal graslanden, heiden, groeven, bosranden en beplantingen geschikte nestgelegenheden. Pas sinds kort is de nestparasiet Nomada zonata uit ons land bekend. Dit is opmerkelijk aangezien Van der Vecht (1928) A. dorsata al als vrij algemeen betitelde. Verder rest de vraag of deze soort recent inderdaad minder aanwezig is boven de grote rivieren of dat hier sprake is van een waarnemerseffect.
 
Wimperflankzandbij - Andrena dorsata Terug
 
Wimperflankzandbij - Andrena dorsata (vr) Terug
 
Wimperflankzandbij - Andrena dorsata (vr) Terug
 
Wimperflankzandbij - Andrena dorsata (m) Terug
 
Wimperflankzandbij - Andrena dorsata op wilg Terug
 
Wimperflankzandbij - Andrena dorsata: op zeeraket botanische tuin van RUU Terug
 
Wimperflankzandbij op zeeraket in de botanische tuin van RUU Terug
 
Wimperflankzandbij op zeeraket in de botanische tuin van RUU Terug
 
Wimperflankzandbij op grote berenklauw Terug
 
Wimperflankzandbij op grote berenklauw Terug
 
Wimperflankzandbij op grote berenklauw Terug
 
Nomada zonata (Variabele wespbij) Terug