Asbij
Andrena cineraria
Vrij grote zwarte bijen met witte beharing op kop en borststuk en een blauwglanzend zwart achterlijf
Lengte: vr 13-15, m 10-13 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: borststuk witgrijs behaard en tussen de vleugels een band van zwarte haren; achterlijf tamelijk kaal met een blauwe glans; kop van voren gewoonlijk wit - grijswit behaard; poten zwart behaard; fimbria zwart; scopa zwart. Lengte 13-15 mm.
mannetje: borststuk lang dicht wit/grijsachtig behaard, geen band van zwarte haren, maar tussen de vleugels zijn wel zwarte haren wel aanwezig; kop wit behaard. Lengte 10-13 mm.
Vliegperiode: eind maart - begin juni.
Habitat: komt voor in een groot aantal habitats ook vaak in het stedelijk gebied: bosranden, heidelandschappen, bermen, dijken, parken, tuinen, langs landschappelijk en stedelijke beplantingen.
Nesten: een zelfgegraven nest in zandige bodems, veelal open grazige bodems; nestgang 10-22 cm diep met 2 tot 3 broedcellen. De bijen nestelen in overwegend kleine kolonies, maar kunnen ook vrij groot zijn. Nesten worden gemaakt in allerlei zandige landschapselementen. (Westricht 1989)
Bloembezoek
zeer gevarieerd, onder meer: dolle kervel, fluitenkruid, herik, knolboterbloem, kool, paardenbloem, scherpe boterbloem, zevenblad. Houtige planten: boswilg, bittere wilg, geoorde wilg, glansmispel (Photinia villosa en P. x fraseri), hondsroos, sleedoorn,
Voorkomen in Nederland: buiten de zeekleigebieden en de duinen algemeen. Het meest op de binnenlandse zandige en lemige gronden; ook in het stedelijk gebied en in stadstuinen; niet zeldzaam.
Koekoeksbijen: waarschijnlijk Nomada lathburiana (Roodharige wespbij ) en N. goodeniana (Smallbandwespbij )
Beheer: algemeen ecologisch beheer.
 
Asbij - Andrena cineraria (vr) op paardenbloem Terug
 
Asbij - Andrena cineraria (vr) op paardenbloem Terug
 
Asbij - Andrena cineraria (vr) op paardenbloem Terug
 
Asbij - Andrena cineraria (vr) op Photinia x fraseri - Terug
 
Asbij - Andrena cineraria blauwe glans is goed zichtbaar Terug
 
Asbij - Andrena cineraria (vr) op Photinia x fraseri - Terug
 
Asbij - Andrena cineraria (vr) op Photinia x fraseri Terug
 
Asbij - Andrena cineraria (m) (overgenomen van wikipedia commoms) Terug
 
Asbij - Andrena cineraria (vr) op fluitenkruid - Terug
 
Asbij - Andrena cineraria (vr) op fluitenkruid - Terug
 
Asbij - Andrena cineraria (vr) op fluitenkruid - Terug
 
Asbij - Andrena cineraria (vr) op fluitenkruid - Terug
 
Roodharige wespbij - Nomada lathburiana (vr) Terug
 
Smallbandwespbij - Nomada goodeniana Terug