Witbaardzandbij
Andrena Barbilabris
De bovenkant van het borstskuk van het vrouwtje bruinachtig behaard; met smalle witte bandjes. De mannetjes zijn wit behaard, het kopschild is dicht behaard
Lente: v r & m 10-12 mm
Lees meer

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Vrouwtje: borststuk bruinachtig behaard; achterlijf dun behaard, zwart glanzend, 2e en 3e segment met onderbroken haarbanden; fimbria zwartbruin; poten zwart; scopa van boven bruin, beneden zwartbruin; lengte 10-12 mm.
Mannetje: kop en borststuk grijsachtig behaard; achterlijf dun witachtig behaard, glanzend en fijn gerimpeld; haarbandje 3e segment onderbroken; sternieten met witte haarbandjes; middenveld fijn dwars rimpelig; lengte 10-12 mm.
Vliegperiode: eind maart tot eind juni.
Habitat: in allerlei habitats; het meest op open zandige plaatsen zoals zandafgravingen en duinen. Verder in parken, plantsoenen, tuinen, begraafplaatsen, wegbermen, zandige oevers, spoorwegterreinen en industriële terreinen.
Nesten: de bijen graven nesten in kale tot ijl begroeide zandige bodems.
Bloembezoek: in het voorjaar in hoofdzaak op wilg, later op tientallen sterk uiteenlopende planten. Deze kunnen 300-400 m van het nest liggen.
Dolle kervel, kool, herik, fluitenkruid, gewone berenklauw, gewone ereprijs, gewoon biggenkruid, grootstreepzaad, madeliefje, paardenbloem, zandblauwtje, zevenblad. Houtige planten: appel eenstijlige meidoorn, gewone esdoorn, hondsroos, hulst, rode, kornoelje, spaanse aak, sporkehout, trosbes, wegedoorn, wilde liguster, zoetekers.
Voorkomen in Nederland: buiten de zeeklei- en veengebieden zeer algemeen.
Koekoeksbijen: Nomada alboguttata, Spheeodes pellucidus en S. retieulatus
Beheer: De soort is zo algemeen dat speciaal beheer niet noodzakelijk lijkt, maar voor blijvende lokale aanwezigheid is ecologisch groen- en landschapsbeheer zeer gewenst. Waar dit mogelijk is, moet open zandgrond bevorderd worden in grotere gebieden kan dit onder meer door begrazing en recreatie.
 
Witbaardzandbij: net uitgevlogen wijfje op een katje van grauwe wilg Terug
 
Vrouwtje komt uit nest   Terug
 
Vrouwt komt uit nest   Terug
 
Een nestgang wordt gegraven   Terug
 
Een vrouwtje in haar milieu   Terug
 
Bleekvlekwespbij - Nomada alboguttata (vr) - Terug