Grasbij
Andrena flavipes
Zwarte, bruinachtig behaarde bijen; de beharing op kop en borst stuk iets donkerder dan op het achterlijf; achterlijf glanzend en dicht gepuncteerd; 2e-4e tegiet met haarbandjes.
Lengte vr 11-13, m 9-11 mm
Lees meer
 
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: achterlijf met doorlopende, bruingele opvallende haarbanden; scopa oranjegeel; schenen en tarsen bruinachtig behaard; het middelste segment van het borststuk (mesonotum) glanzend en dicht gepuncteerd; fimbria zwartachtig; lengte 11-13 mm.
Mannetje: haarbandjes ijl en doorlopend; 2e flaglid 2 x zo lang als het derde; lengte 9-11mm.
Vliegperiode: half maart - eind augustus. Twee generaties per jaar.
Habitat: komen voor op allerlei terreinen; zand- en kleigroeven, hoge plekken in de uiterwaarden, bermen, spoorwegterreinen, openbaar groen; parken en tuinen, landschappelijke beplantingen zoals heggen, singels en houtwallen, industrie- en bedrijventerreinen.
Nesten en milieu: nestelen in zandige tot kleiige open tot tamelijk begroeide, maar niet massief doorwortelende bodems; zowel in kolonies als individueel.
Bloembezoek: komen voor op vele tientallen, zeer waarschijnlijk meer dan 100 plantensoorten die nectar en stuifmeel leveren. Dit is voor een belangrijk gedeelte toe te schrijven aan de lange vliegperiode en de grote verscheidenheid aan milieutypen waar deze bijen voorkomen. Ze zijn onder meer waargenomen op:
Aubrietia deltoidea, boerenwormkruid, braam, brosse melkdistel, citroengele honingkalver, fluitenkruid, framboos, gele kamille, gewone berenklauw, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewone raket, gewone rolklaver, grijskruid, grote muur, heggenrank, herik, hondsdraf, Jakobskruiskruid, klein hoefblad, klein streepzaad, knoopkruid, kool, kruipende botenbloem, look zonder look, luzerne, moerasrolklaver, paardenbloem, peen, pinksterbloem, reukeloze kamille, radijs, ringelwikke, stinkende gouwe, speenkruid, speerdistel, vijfvingerkruid, wilde cichorei, wilde reseda, witte honingklaver, zwarte mosterd, zandkool.
Houtige planten
Appel, peer boswilg, grauwe wilg, eenstijlige meidoorn, gewone esdoorn, schijnhazelaar, sleedoorn, spaanse aak
Voorkomen in Nederland: zeer algemeen beneden de lijn Bergen - Enschede; buiten de steden in de zeeklei, veen- en arme zandgrondgebieden is aanzienlijk zeldzamer
Beheer: ogenschijnlijk is speciaal beheer niet noodzakelijk. Als deze bij, die nauwelijks bijzondere eisen aan het milieu stelt, in grote gebieden echter schaars is, moeten we wel de vraag stellen hoe het met de kwaliteit van het landschap gesteld is.
 
Grasbij (vr): de opvallende haarbanden en oranjegele scopa is duidelijk zichtbaar Terug
 
Grasbij (vr): de gesoten haarbanden zijn duidelijk zichtbaar ----- Terug
 
Mannetje grasbij Terug
 
Parende grasbijen op een blad van vijfvingerkruid Terug
 
Mannetje grasbij op schijnhazelaar (coryopsis spicata)(vrouwtjes ook op andere soorten gezien) Terug
 
Kortsprietwespbij - Nomada fucata Terug