Grondsoortenkaart provincie Gelderland. Bewerkt naar Grondsoortenkaart/Wageningen University & Research

In Gelderland komen veel wilde bijen voor. Dat kan voor een deel worden toegeschreven aan de zandige grond. Maar ook in de Betuwe en het land van Maas en Waal waar klei- en zavelgrond overheerst is het aantal bijensoorten zeer verrassend. Vooral in het rivierengebied, leveren dijken, tuinen en openbaar groen zeer waarschijnlijk een bijdrage aan de biodiversiteit van de bijen. Tussen 1995 en 2000 zijn Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Ede, Nijmegen en Zutphen al geïnventariseerd. Vóór die periode waren deze gemeenten overgeschakeld van chemisch- naar ecologisch beheer. Tussen 1997-2000 zijn de eerste wilde bijen geïnventariseerd. In Ede werden ruim 53 soorten wilde bijen verzameld in de andere gemeenten minder. Het was een signaal dat ecologisch groenbeheer duidelijk bijdraagt aan biodiversiteit. De meeste wilde bijen die in de omgeving van genoemde gemeente voorkomen komen zeer waarschijnlijk ook voor in het openbaar groen en tuinen. Sinds 2000 is de bijenstand is de bijenstand in stedelijk gebied toegenomen. Apeldoorn deed officieel niet mee aan de inventarisatie, maar op verschillende locties kwamen veel wilde bijen voor.